Psykiatrien Vestjylland

Baggrund 

SC Vestjylland er delprojekt under et større SATS pulje forskningsprojekt, som belyser effekten af et tættere samarbejde med sygehuspsykiatrien og lokalpsykiatrien i forhold til patienter med angst og depression.

Formål

I projektet ansættes nogle Casemanagers og GTP anvendes som  kommunikationsplatformen i dette samarbejde. GTP videreudvikles således til at kunne kommunikere de relevante data for denne patientgruppe og der etableres et nyt faneblad samt ny funktionalitet til dette formål. Efter udviklingsfasen skal GTP pilotafprøves af udvalgte brugere inden selve Forskningsprojektet sættes i gang. Projektet er påbegyndt pilotafprøvning af det nye Angst og Depressionsfaneblad samt validering af spørgeskemaer. SC Vestjylland danner grundlag for anvendelse af samme konfigurering i andre psykiatriforløb.

Succeskriterier

  • At samtlige brugere kan anvende SCV-fanebladet uden at skulle dobbeltregistrere
  • At der kan trækkes kvalitetsdata ud af GTP til forskningøjemed
Januar 2013
Projektstart
Januar 2013
Januar 2016
Projekt afsluttes
Januar 2016